Zgromadzamy się w imię Pana Jezusa Chrystusa. Mt 18,20

 

Zapraszamy serdecznie na nasze nabożeństwa: ul. Łazienna 24  w każdą niedzielę o godz. 10.00

 

EWOLUCJA STWARZA KŁAMCÓW

 

BACZCIE, żeby was kto nie zwiódł.

(Ew. Mateusza 24 wiersz 4)

Wyszło na świat wielu zwodzicieli

(2 list Jana wiersz 7)

Kto nie wierzy Bogu uczyni? Go kłamcą” (1list Jana r. 5 w. 10)

WSTĘP

Gdy skończyłem wykład dla grupy studentów teologii zostałem werbalnie zaatakowany przez dyrektora szkoły teologicznej, który przytoczył moją krótką wzmiankę o stworzeniu i ewolucji, i kontynuując stwierdził w bardzo ostrych słowach, że wielu prawdziwych Chrześcijan wierzy w teorię ewolucji i odrzuca biblijny zapis o 6 dosłownych dniach stworzenia, jak oddane to zostało w Księdze Rodzaju (1 Księga Mojżesza). Zbity nieco z tropu takim rozwojem sytuacji, próbowałem wytłumaczyć dlaczego bez zastrzeżeń przyjmuję relację z Księgi Rodzaju, dodałem też, że uznaję fakt, iż są prawdziwi bracia i siostry w Chrystusie, którzy są ewolucjonistami.

Na szczęście dyrektor przeprosił mnie za swój gwałtowny atak, ale potyczka ta pobudziła mnie do napisania artykułu w obronie Słowa Bożego i prawdziwości kilku bardzo ważnych osób, które jeśli teoria ewolucji jest prawdą, zostałyby uczynione kłamcami.

Cecil Andrews

AUTOR LISTU DO HEBRAJCZYKÓW

W jedenastym rozdziale Listu do Hebrajczyków, który to rozdział we wspaniały sposób mówi o naturze i owocach wiary, czytamy w wierszu trzecim: "Przez wiarę poznajemy, że Słowem Boga światy zostały tak stworzone, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych". Ewolucjonista nie może zgodzić się z tym poglądem. To, w co wierzy ewolucjonista stoi w zupełnej sprzeczności z treścią cytowanego wersetu. Dr John Whitcomb, profesor teologii i Starego Testamentu w Grace Theological Seminary w Winona Lake (Indiana, USA), bardzo jasno wyraził to pisząc w swojej książce pt. "Wczesna Ziemia" na str. 52: "Świadectwo szczerego ewolucjonisty wyrażone w terminologii Listu do Hebrajczyków 11 w. 3, powinno brzmieć: 'przez wiarę, ja ewolucjonista poznaję, że światy nie zostały stworzone słowem żadnego boga, tak iż to, co widzimy powstało tak naprawdę z wcześniej istniejących, mniej skomplikowanych struktur i organizmów w drodze zupełnie naturalnych procesów trwających miliardy lat'", tak powiedziałby ewolucjonista.

APOSTOŁ PAWEŁ

W swoich listach Paweł nieustannie odnosi się do postaci i wydarzeń opisanych w relacji stworzenia w Księdze Rodzaju (1 Mojżesza). W większości przypadków odnosi się do nich, aby podkreślić pewną fundamentalną prawdę, więc jeśli ewolucja jest prawdą, a stworzenie to po prostu mit, to przynajmniej niektóre prawdy biblijne zbudowane są na ruchomych piaskach zamiast na twardej skale. Tłumacząc Boży porządek, jeżeli chodzi o autorytet i przywództwo, Paweł napisał w 1 Liście do Tymoteusza, rozdziale 2 i w. 13: "Albowiem Adam został pierwszy ukształtowany, potem - Ewa". Gdy ostrzegał zgromadzenie w Koryncie, aby miało się na baczności i strzegło się przed fałszywymi nauczycielami, oraz fałszywymi ewangeliami, Paweł napisał: "Obawiam się jednak, ażeby nie były odwiedzione umysły wasze od prostoty i czystości wobec Chrystusa w taki sposób, jak w swojej chytrości wąż uwiódł Ewę", (2 List do Koryntian 11 w. 3). Odnosząc się do powszechności grzechu i jego konsekwencji, Paweł w piątym rozdziale listu do Rzymian pisze: "... jak przez JEDNEGO człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć..." (w. 12); "A śmierć rozpanoszyła się od ADAMA do Mojżesza..." (w. 14) "... przestępstwo JEDNEGO sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający..." (w. 18).

Paweł bardzo jasno nauczał, że ADAM był prawdziwą osobą i że przekroczenie PRZEZ NIEGO Bożego prawa miało konsekwencje dla każdego człowieka narodzonego po nim (z wyjątkiem narodzonego z dziewicy Pana Jezusa Chrystusa). W kontraście do przestępstwa Adama (JEDNEGO) Paweł ukazuje dalej to, czego dokonał inny JEDEN - PAN JEZUS CHRYSTUS ze względu na wielu "o ile? obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży łaskawie udzielony przez JEDNEGO Człowieka, Jezusa Chrystusa" (w. 15) "...tak też przez dzieło usprawiedliwienia JEDNEGO przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi (...) przez posłuszeństwo JEDNEGO wielu dostąpi usprawiedliwienia" (w. 18 i 19)

MOJŻESZ

Przez wiele lat trwa debata dotycząca ludzkiego autorstwa pięciu początkowych ksiąg Biblii. Wierzę, że Słowo Boże jasno przedstawia, że autorem tych ksiąg jest Mojżesz. Naród żydowski uznawał to, co my dzisiaj nazywamy Starym Testamentem za Słowo Boże i dzielił je na trzy części: (1) Pisma Mojżesza zwane Torą (lub Pentateuch) - Księga Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb i Powtórzonego Prawa (2) Psalmy (3) Proroków. Co najmniej dwa razy Pan Jezus Chrystus potwierdził, iż zgadza się z tym, że ziemskim autorem Tory był Mojżesz. Gdy opowiedział o tym, co stało się z bogaczem i łazarzem po ich śmierci (Ew. Łukasza 16 w. 19 - 31) Pan Jezus zacytował słowa skierowane do bogacza w Piekle, wypowiedziane przez Abrahama i w wierszach: 29 oraz 31 widzimy jak Abraham odnosi się do Mojżesza i proroków, w oczywisty sposób mówiąc o Pismach, które są im przypisywane. Następnie w relacji spotkania zmartwychwstałego Chrystusa Jezusa z dwoma uczniami na drodze do Emmaus (Ew. Łukasza 24 w. 13 - 31) czytamy, jak Pan Jezus tłumaczył im z Pisma, że wszystkie wydarzenia związane z jego ukrzyżowaniem zostały ukazane i przepowiedziane już wcześniej w Słowie Bożym. W wierszu 27 czytamy: "I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich Proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego". To musiała być wspaniała lekcja biblijna! Później Pan Jezus Chrystus stanął pomiędzy swoimi uczniami zgromadzonymi w Jerozolimie i powiedział: "musi się spełnić wszystko co?, co jest napisane o mnie w Zakonie Mojżesza, i u proroków, i w Psalmach" (Ew. Łukasza 24:44). Słowo Boże twierdzi, że to Mojżesz jest autorem Księgi Rodzaju, więc jeśli ewolucja jest prawdą, Mojżesz jest winny sfabrykowania wielkiej ilości kłamstw.

APOSTOŁ PIOTR

W trzecim rozdziale swojego drugiego listu Apostoł Piotr przepowiedział, że przyjdą czasy, kiedy ludzie będą kpić sobie z błogosławionej nadziei każdego prawdziwego wierzącego, tzn. z obiecanego i gorąco oczekiwanego osobistego powrotu Pana Jezusa Chrystusa. Zamkną oni swoje umysły na oczywisty fakt nadchodzącego sądu i będą żyli tak, jak gdyby wszystkie rzeczy miały trwać bez jakiejkolwiek zmiany i bez końca. W dalszej części swojego listu Piotr odnosi się do dwóch dzieł Boga opisanych przez Mojżesza w Księdze Rodzaju. W wierszach 5 i 6, Piotr czyni bezpośrednie uwagi o potopie, Bożym sądzie, który przyszedł na całą ziemię za dni Noego, a na końcu poprzedzającego je wiersza 4 pisze, jak szydercy będą mówić, że "wszystko tak trwa, jak było od początku STWORZENIA". Z pewnością proroctwo o nadciągającym na ludzi Bożym sądzie, które wygłosił apostoł zostałoby ośmieszone i unieważnione, jeśli okazałoby się, że powołuje się on na wydarzenia, które są tylko mitem lub legendą. W 1 rozdziale swojego drugiego listu Piotr napisał: "Wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym" (w. 20 i 21). Apostoł Piotr ogłasza tutaj swoje przekonanie, że Pismo jest natchnione, czyli dosłownie "tchnięte" przez Boga, a jego przywoływanie stworzenia pokazuje, że w pełni zgadzał się on z opisem zawartym w Księdze Rodzaju, co wyklucza wiarę w hipotezę ewolucji.

PAN JEZUS CHRYSTUS

We wstępie napisałem, że próbowałem wyjaśnić dyrektorowi szkoły teologicznej, dlaczego bez zastrzeżeń przyjmuję relację o stworzeniu z Księgi Rodzaju. Rozmawiając z nim nie wspomniałem o autorze Listu do Hebrajczyków, apostole Pawle, Mojżeszu czy o apostole Piotrze, skoncentrowałem się natomiast na tym co miał do powiedzenia na ten temat Pan Jezus Chrystus. Podczas swojej służby Pan Jezus często wspominał wydarzenia opisane w Starym Testamencie takie jak historia Jonasza, zniszczenie Sodomy i Gomory czy potop (podobnie jak apostoł Piotr). Dzisiaj wiele osób odrzuca potop jako fakt historyczny, pomimo, iż Pan Jezus Chrystus wspomniał o nim w bardzo szczególny sposób, gdy mówił o swoim obiecanym przyjściu (Ew. Mateusza 24 w. 37). Jeśli Pan Jezus porównuje sytuację na ziemi podczas swojego obiecanego powrotu i sądu do wydarzenia które byłoby tylko mitem i legendą, "błogosławiona nadzieja" zostałaby zredukowana do beznadziei. Szczególne stwierdzenia Pana Jezusa o potopie ponownie potwierdzają, że potop według świadectwa Pana Jezusa Chrystusa był faktem historycznym. A co ze stworzeniem? W rozmowie z dyrektorem wspomniałem słowa Pana Jezusa Chrystusa zapisane w Ewangelii wg Mateusza 19 w. 4 i w Ewangelii wg Marka 10 w. 6. Słowa te są częścią rozmowy Pana Jezusa z faryzeuszami na temat rozwodu. Szczególnie pragnę zwrócić uwagę na słowa z Ewangelii wg Marka, gdzie Jezus Chrystus powiedział: " Ale od początku STWORZENIA uczynił ich Bóg mężczyzną i kobietą". Myślę, iż to bardzo wyraźnie pokazuje, że Pan Jezus Chrystus przyjmował relację o stworzeniu świata i istnieniu Adama i Ewy jako zapis faktów a nie jako fantazję.

WNIOSEK

Niedawne zmiany w systemie edukacyjnym spowodowały, że dzieci w szkole podstawowej naucza się o hipotezie ewolucji. Zachęcające są wiadomości o sprzeciwach wobec takiego stanu rzeczy ze strony zarówno nauczycieli, jak i rodziców, którzy nie zgadzają się z baśnią o ewolucji, ponieważ wolą wierzyć Bogu, poprzez wiarę w Boże Słowo. Pan Jezus Chrystus, który sam mówił o STWORZENIU, mógł równie dobrze mówić: MOJE STWORZENIE, gdyż Apostoł Paweł napisał: "w Nim zostało STWORZONE wszystko, co jest na niebie (czy w niebie też miałaby nastąpić ewolucja?) i na ziemi (...) wszystko przez Niego i dla Niego zostało STWORZONE" List do Kolosan 1 w. 16.