Zgromadzamy się w imię Pana Jezusa Chrystusa. Mt 18,20

 

Zapraszamy serdecznie na nasze nabożeństwa: ul. Łazienna 24  w każdą niedzielę o godz. 10.00

 

A.  Jest tylko jeden Bóg

 

Iz 43,10.11           Przede mnie ani po mnie

 

Iz 44,6                   Oprócz mnie nie ma

 

Iz 45,5.6.21          Nie ma żadnego więcej

 

Mk 12,29.32        Pan jeden jest; nie ma innego

 

1Kor 8,4               Nie ma żadnego inszego

 

Gal 3,20               Bóg jeden jest

 

Jk 2,19                 Jeden jest Bóg

 

 

 

B.  Jezus jest Bogiem

 

Iz 9,6                     Syn - Bóg mocny i Ojciec wieczności

 

Mt 1,23                 Bóg z nami

 

J 1,1                      Słowo było Bogiem

 

J 5,18                   Czynić się równym Bogu

 

J 20,28                 Boże mój!

 

Rz 9,5                   Nad wszystkimi, Bóg błogosławiony

 

Kol 2,9                  W Jezusie mieszka zupełność Boskości cieleśnie

 

1Tm3,16               Bóg objawiony w ciele

 

Tt 2,13                  Objawienia Boga i zbawiciela Jezusa

 

Hbr 1,8                 Stolica twoja, o Boże (mówi do Syna)

 

1J 5,20                 Jesteśmy w jednym prawdziwym Bogu - w Jezusie

 

 

 

C. Duch Święty jest Bogiem

 

Mt 28,19               W imię (jedno imię)

 

1J 5,6                   Duch jest prawdą

 

J 14,6                   Jezus jest prawdą

 

Dz 5,1-5               Kłamałeś Duchowi Świętemu, kłamałeś Bogu

 

2Kor 3,17             Pan jest ten Duchem

 

J 14,23.26            Do niego przyjdziemy, i uczynimy mieszkanie

 

1Pt 1,11               Duch Chrystusowi w nich

 

 

 

D. Trzy są jedno

 

1Jn 5,7                 Ci trzej jedno są

 

1Jn 2,22.23          Każdy co zapiera się Syna, zapiera się Ojca

 

J 10,30-33.38      Jedno jesteśmy; we mnie a ja w nim

 

J 12,44.45            Kto mnie widzi, widzi tego

 

J 14,6-10              Kto mnie widzi, widzi Ojca

 

 

 

E. Jezus uwielbiony 

 

Mt 4,9.10              Pokłonisz mi się

 

Mt 2,2.11              Pokłonili mu się

 

Mt 14,33               Pokłonili mu się

 

Hbr 1,6                 Niech się mu kłaniają

 

Dz 10,25.26         Wstań! Jam jest człowiek

 

Obj 19,10             Abyś tego nie czynił

 

Obj 22,8.9            Abyś tego nie czynił

 

(Inne wersety-      Mt 8,2, 9,18, 15,25, 18,26, 28,9,17

 

Mk 5,6, 15,19; ?k 24,52; J 9,38)

 

 

 

F. Jezus jest Wszechmocny

 

Mt 28,18.20         Wszelka moc dana Jezusowi; jest z wami

 

Obj 1,5-8.11.18   Który jest, który był, i który przyjść ma - Wszechmocny

 

1Tym, 6,14.15     Sam możny król królujących i Pan panujących

 

J 3,31                   Który z nieba przyszedł, nade wszystkie jest

 

Flp 3,21                Według skuteczniej mocy; może podbić wszystkie rzeczy sobie

 

J 2,24                   On znał wszystkie

 

J 16,30;21,17      Wszystko wie

 

J 3,13                   W niebie i na ziemie w tym samem czasie

 

Mt 18,20               Jest pośrodku (wszechobecny)

 


 

 

 

G. Panem Panów

 

Dn 2,47                Bogiem bogów; Panem królów

 

Dz 10,36              Panem wszystkiego

 

Obj 17,14             Panem panów

 

Obj 19,16             Pan panów

 

 

 

H. Pierwszy i Ostatni    

 

Iz 41,4                   Ja Pan, pierwszy i ostatni (Jehowa)

 

Iz 48,12                 Ja jestem, Jam pierwszy i ostateczny (Jehowa)

 

Obj 1,11.17.18    Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni; (Jezus)

 

Obj 2,8                  Był umarły i ożył (Jezus)

 

Obj 21,6               Alfa i Omega; dam darmo (Jezus)

 

Obj 22,13             Początek i koniec, pierwszy i ostatni (Jezus)

 

 

 

I. Stworzył wszystkie rzeczy

 

Rdz 1,26               Uczyńmy człowieka (my)

 

J 1,1-3                  Wszystkie rzeczy przez nie się stały

 

Kol 1,14-17          Przezeń stworzone są wszystkie rzeczy; wszystko w nim stoi

 

Hbr 1,2                 Przez którego i wieki uczyni?

 

Hbr 1,10               Bóg ugruntował ziemie

 

Hbr 2,10               Przez którego jest wszystko

 

1Kor 8,6               Przez którego wszystko

 

 

 

J. Zmartwychwstanie

 

J 2,19-22              Rozwalcie ten kościół a we trzech dniach wystawię go

 

J 10,17.18            Mam moc położyć ją, i mam moc znowu wziąć ją

 

Dz 2,32                 Jezusa wzbudził Bóg           

 

Gal 1,1                  Bóg wzbudził Jezusa od umarłych

 

 

 

K. Kto jest Zbawicielem

 

Iz 43,3.11             Zbawiciel twój; jedyny Zbawiciel (Jehowa)

 

Iz 45,21                 Innego zbawiciela nie ma (Jehowa)

 

Tt 1,3.4                 Zbawiciela naszego Boga; Zbawiciela naszego Jezusa

 

1Tm 4,10              Bóg- zbawicielem wszystkich ludzi

 

Jd 25                    Samemu mądremu Bogu, zbawicielowi naszemu

 

Tt 2,13                  Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa

 

Jl 2,32                   Ktokolwiek by wzywał imienia Pańskiego

 

Rz 10,13               Kto by wzywał imienia Pańskiego

 

 

 

L. Imię nad wszelkie imię

 

Flp 2,9                  Darował mu imię nad wszystkie imię

 

Kol 3,17                Wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa

 

Mt 28,19               W imię Ojca, Syna, i Ducha Świętego (jedno imię)

 

Dz 2,38                 Ochrzcij się w imieniu Jezusa Chrystusa

 

Dz 8,16                 Ochrzczeni w imieniu Pana Jezusowe

 

Dz 10,48              Ochrzcił w imieniu Pańskim

 

Dz 19,5                 Ochrzczeni są w imię Pana Jezusowe

 

Dz 4,12                 Nie ma żadnego imienia danego ludziom

 

Dz 10,43              Przez imię Jezusa odpuszczenie grzechów weźmie każdy

 

Dz 22,16              Wzywając imienia Pańskiego

 

1Kor 6,11             Usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa

 

1J 2,12                 Są odpuszczone grzechy dla imienia jego

 

 

 

M. Trójca pokazywana

 

Rdz 1,26               Uczyńmy człowieka

 

1J 5,7                   Ci trzej jedno są

 

Kol 2,9                  W Jezusie mieszka wszystka zupełność Boskości cieleśnie

 

2Kor 13,13           Trzy funkcje

 

 

 

N. Proroctwa dot. Jehowa wypełnione w Jezusie

 

Iz 40,3                                           Gotujcie drogę Pańską (Jehowa)

 

J 1,23, Mt 3,3, ?k 3,4               Prostujcie drogę Pańską (Jezus)

 

Mal 3,1                                         Który zgotuje drogę przed obliczem moim (Jehowa)

 

Mt 11,10; ?k 7,27; Mk 1,2       Który zgotuje drogę przed tobą (Jezus)

 

Ps 102,26-28                              Ty ten sam zawsze jesteś, a lata twoje nigdy nie ustaną (Jehowa)

 

Hbr 1,10-12                              Ty ten sam jesteś, a lata twoje nie ustaną (Jezus)

 

Za 12,10                                       Patrzyć będą na mnie, którego przebodli (Jehowa)

 

J 19,34.37                                 Ujrzą kogo przebodli (Jezus)

 

Obj 1,7                                       Ci którzy go przebili (Jezus)

 

Iz 8,14                                           Kamieniem obrażenia i opoką odtrącenia (Jehowa)

 

1P 2,4.8                                    Kamienia żywego; kamieniem obrażenia (Jezus)

 

Rz 9,33                                      Kamień obrażenia; opoka odtrącenia (Jezus)

 

Iz 45,23.24                                   Wszelkie kolano kłaniać się będzie; przysięgać każdy język

 

Rz 14,10.11                              Każde kolano ukłoni Jezusowi i każdy język…

 

Flp 2,10.11                               Wszelkie kolano skłaniało się, a wszelki język wyznawał

 

Jer 17,10                                      Ja, który badam serca (Jehowa)

 

Obj 2,18.23                               Badam serc (Syn Boży)

 

Ps 68,18                                      Wstąpiłem na wysokość, wiodłem pojmanych więźniów

 

Ef 4,7-10                                   Wstąpiwszy na wysokość, wiódł pojmanych więźniów

 

Jer 23,5.6                                     Latorośl Dawida nazywany Pan sprawiedliwość nasza

 

1Kor 1,30                                  Jezus stał się nam sprawiedliwością

 

2Moj 17,2                                     Kusili Pana (Jehowa)

 

1Kor 10,9                                  Nie kuśmy Chrystusa, jako niektórzy z nich kusili

 

Iz 40,10                                         Pan przyjdzie, i zapłata z nim (Jehowa)

 

Iz 62,11                                         Zbawiciel idzie, i zapłata jego z nim

 

Obj 22,12.16                             Przychodzę rychło, a zapłata moja ze mną (Jezus)

 

Za 11,13                                       Zapłata którą ja jestem od nich tak drogo oszacowany

 

Mt 27,9                                      Się wypełniło, zapłata oszacowanego